BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศทุกคน

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพที่โดดเด่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกเรียนรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

          ในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้ง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค” ขึ้นใน ๒๓ จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสู่ต่างประเทศสำหรับชาวไทยในประเทศต่าง ๆ ๓๒ ประเทศทั่วโลก ได้จัดให้มีศูนย์สอบในต่างประเทศเหล่านั้นรวม ๔๑ แห่ง การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และดำเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ 

          นักศึกษาใหม่ทุกคนจงตั้งใจศึกษาหาความรู้ มีความเข้มแข็งและอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง คณาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนสำเร็จการศึกษาดังที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ และขอให้ระลึกเสมอว่านักศึกษารามคำแหงทุกคนจะสำเร็จการศึกษาเป็น “บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมนำชีวิต และอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ

          ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอำนาจเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดอำนวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน สำเร็จการศึกษาดังที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ มีอนาคตที่สดใสและมั่นคง อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตที่รุ่งเรืองสืบไป

**************************************