BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำหรับเจ้าหน้าที่

   แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  

 

          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555)   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557)  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)

• แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)   

 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554   

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555   

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557    

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561   

 

          เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2551 – 2554)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2552 – 2555)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2554 – 2557)   

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2555 – 2558)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2559 – 2563)

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2560 - 2564)   

 

          แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

Strategy Map ปีงบประมาณ 2552

Strategy Map ปีงบประมาณ 2553

Strategy Map ปีงบประมาณ 2554   

Strategy Map ปีงบประมาณ 2555   

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2556

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2557 

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2558

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2559

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2560

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2561   

 

          คำรับรองปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561   

 

          KPI Template ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

KPI Template ปีงบประมาณ 2552

KPI Template ปีงบประมาณ 2553

KPI Template ปีงบประมาณ 2554

KPI Template ปีงบประมาณ 2555 

• KPI Template ปีงบประมาณ 2556  

• KPI Template ปีงบประมาณ 2557  

• KPI Template ปีงบประมาณ 2558

• KPI Template ปีงบประมาณ 2559

• KPI Template ปีงบประมาณ 2560

• KPI Template ปีงบประมาณ 2561   

 

 

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร - บุคลากร - แผนปฏิบัติราชการ - ที่อยู่สำนักงานฯ