BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำหรับเจ้าหน้าที่

กิจกรรมสำนักงาน

มหาวิทยาลัยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่งกายผ้าไทย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

   

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

   

                                                                                

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีสืบชะตา/บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงลับ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     

                                                                                

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” พร้อมเปิดป้ายรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอย พระพุทธศาสนา การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” โดยมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วม จำนวนประมาณ 2,000 คน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย ปัจจุบันปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยมีสถิติการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย และจังหวัดที่ดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศไทยคือ จังหวัดพะเยา จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

                การรณรงค์งดดื่มสุราครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและรู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ถึงเวลาที่ต้องรณรงค์เรื่องนี้ เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆที่ตามมา และหวังอย่างยิ่งว่า นักเรียน นักศึกษา จะระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปอยู่ในวงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องหมั่นเตือนตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้างด้วย ทั้งนี้ การงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับ“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวรามคำแหงทุกคน จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “รักษาชีวิต อย่าติดสุรา” ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยต่อไป

                จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ความว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต ณ ที่นี้ ทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและคุณความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ” และต่อจากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเปิดป้ายรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” บริเวณด้านข้างสำนักงานอธิการบดี

 

   

                                                                                

สุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่43

             บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่งกาย 4 ภาค เดินพาเหรด เปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "สุพรรณิการ์เกมส์" สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 43 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จาก 30 หน่วยงาน ร่วมเดินขบวนพาเหรด 4 ภาค เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง