BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

การจัดการความรู้ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

๏ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565

๏ แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

 ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

 

 องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2565

- แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการข้อมูลด้านตำราและเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ "Download"

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2564

- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสอบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2563

- การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหลักการ COSO ERM2017 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562

- การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "Download" 

 

 องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2560

- แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download"