BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
April 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

การจัดการความรู้ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

๏ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

๏ แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

 ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2564

- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสอบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2563

- การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหลักการ COSO ERM2017 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562

- การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "Download" 

 

 องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2560

- แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2559

- แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ "Download" 

  

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2558

- การบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ "Download" 

  

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2557

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS งานวิจัยของสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download"