BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

การจัดการความรู้ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

๏ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566

๏ แผนการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงาน

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2566

- แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการข้อมูลด้านวิดีโอบันทึกคำบรรยายสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ "Download"

 

 องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2565

- แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการข้อมูลด้านตำราและเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ "Download"

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2564

- แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดสอบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2563

- การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหลักการ COSO ERM2017 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562

- การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง "Download" 

 

 องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 "Download" 

 

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2560

- แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ "Download"