BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                                  ที่ปรึกษา

1. นางสาวอาทิตยา พรมปา                                       ประธานกรรมการ

2. นางสาวอัมพิกา หมุดใหม่                                      กรรมการ

3. นางสาวสุขฤดี สุขอนันต์                                       กรรมการ

4. นางสาวพึงฤทัย สมคำ                                          กรรมการ

5. นายสรเดช รุ่งอรุณวศิน                                        กรรมการ

6. นางสาวปภาณพิชา สิทธิเจริญ                               กรรมการ

7. นางสาวกมลพรรณ โหมดสุวรรณ                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ