BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                                  ที่ปรึกษา

1. นางสาวอาทิตยา พรมปา                                       ประธานกรรมการ

2. นางสาวอัมพิกา หมุดใหม่                                      กรรมการ

3. นางสาวสุขฤดี สุขอนันต์                                       กรรมการ

4. นางสาวพึงฤทัย สมคำ                                          กรรมการ

5. นางสาวปภาณพิชา สิทธิเจริญ                               กรรมการ

6. นายสรเดช รุ่งอรุณวศิน                                        กรรมการ

7. นางสาวกมลพรรณ โหมดสุวรรณ                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ