BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
May 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 15 กรกฎาคม นี้

            รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัย สิ่งเสพติดและร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พร้อมฟังการบรรยาย “สิ่งเสพติดแปลกใหม่ ภัยร้ายใกล้ตัว”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ม.ร. จะจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 18.30 น. ณ บริเวณอาคารหอประชุมพ่อขุน รามคำแหงมหาราช และลานหน้าหอประชุม เป็นกิจกรรมเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในการต้านภัยสิ่งเสพติด ของชาวรามคำแหงและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหา และพิษภัยของสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งชุมชนโดยรอบ ม.ร. มีสุขภาพพลานามัยที่ดีตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอด สิ่งเสพติดและอบายมุข

            “รามคำแหงถือเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วน ดูแลรับผิดชอบสังคม ซึ่งปัญหาสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือเพื่อ ป้องกันและแก้ไข สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการรณรงค์ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่งเสพติ ดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา เยาวชนและชุมชนโดยรอบได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและห่างไกล สิ่งเสพติดทั้งปวง”

            สำหรับกิจกรรมต่างๆในงาน “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบมี ส่วนร่วมของทุกคณะ/สำนักใน ม.ร. และเชิญชวนหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิและ วิทยาเขตบางนามาร่วมด้วย ประกอบด้วยการจัด นิทรรศการต้านภัยสิ่งเสพติด ณ บริเวณห้องโถง อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ ชั้น 1 และการบรรยายเรื่อง “สิ่งเสพติดแปลกใหม่ ภัยร้ายใกล้ตัว” เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 1

            สำหรับในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนของชาวรามคำแหงและ ชุมชนใกล้เคียงในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน สิ่งเสพติด ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก ซึ่งก่อน จะเริ่มพิธีการประกาศเจตนารมณ์จะมีการประกวด เต้นแอโรบิกจากคณะ/สำนัก และชุมชนภายนอก