หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา รหัส 58-59

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จำนวน 4 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

            ๑. รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์)

            ๒. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)

            ๓. รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)

            ๔. รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย)    (คณะศึกษาศาสตร์)

            แต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษา 4 ปีการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย) ซึ่งแผนการศึกษา 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ต้องศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนการศึกษา

            ๑. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ไทย) (อังกฤษ)

            ๒. แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (ไทย) (อังกฤษ)

            ๓. แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) (ไทย) (อังกฤษ)

            ๔. แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย) (ไทย) (อังกฤษ)