หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา รหัส 60 - 62

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

            ๑. รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์

            ๒. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)

            ๓. รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)

แผนการศึกษา

            ๑. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ไทย) (อังกฤษ

            ๒. แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (ไทย) (อังกฤษ)

            ๓. แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) (ไทย) (อังกฤษ)