หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา รหัส 63 - 64

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จำนวน 4 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

            1. รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์

            2. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)

            3. รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)

            4. รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) (คณะศึกษาศาสตร์)

แผนการศึกษา

            1. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ไทย) 

            2. แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (ไทย) 

            3. แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (ไทย) 

            4. แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) (ไทย)