หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา รหัส 65 - ภาค 1 ปีการศึกษา 66

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร 

            1. รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์)  

            2. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ) 

            3. รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์) 

แผนการศึกษา 

            1. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ไทย)  

            2. แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (ไทย)  

            3. แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (ไทย)