BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

ตารางสอบ ภาค 2/2565

           ตารางสอบภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษา ใหม่ รหัสประจำตัว 65...  

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)

  

           ตารางสอบภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 55... - 57 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 56... - 57...

 

            ตารางสอบภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 58... - 59 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 59...

 

             ตารางสอบภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 60... - 62... 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (คณะศึกษาศาสตร์)

  

           ตารางสอบภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 63... - 65... 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)