BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

   แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  

 

          แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี / 5 ปี ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

• แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)  

• แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)   

 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565  

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566   

 

          Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2560 - 2564) 

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2563 - 2565)

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2566 - 2570)   

 

          แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2560

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2561  

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2562 

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2563

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2564

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2565

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2566   

 

          คำรับรองปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565   (ฉบับผู้บริหารสำนักงานฯ ลงนาม)

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566   

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566   (ฉบับผู้บริหารสำนักงานฯ ลงนาม) 

 

 

          KPI Template ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

• KPI Template ปีงบประมาณ 2560

• KPI Template ปีงบประมาณ 2561

• KPI Template ปีงบประมาณ 2562

• KPI Template ปีงบประมาณ 2563   

• KPI Template ปีงบประมาณ 2564   

• KPI Template ปีงบประมาณ 2565   

• KPI Template ปีงบประมาณ 2566   

 

 

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร - บุคลากร - แผนปฏิบัติราชการ - ที่อยู่สำนักงานฯ