ตารางสอบ ภาค 1/2565

           ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษา ใหม่ รหัสประจำตัว 65...  

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)

 

           ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 54  

                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)

 

           ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 55... - 57 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการบริหาร (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 56... - 57...

 

            ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 58... - 59 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 59...

 

             ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 60... - 62... 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ)
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (คณะศึกษาศาสตร์)

  

           ตารางสอบภาค 1/2565 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 63... - 64... 

 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)