ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอบ ภาค 1/2560

           ตารางสอบภาค 1/2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2560 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)