ตารางสอบ ภาค 1/2562

           ตารางสอบภาค 1/2562 สำหรับนักศึกษา ใหม่ รหัสประจำตัว 62... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)

 

           ตารางสอบภาค 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 54  

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) 

 

           ตารางสอบภาค 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 55... - 57 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการบริหาร (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 55
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 56... - 57...

 

           ตารางสอบภาค 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 58... - 59 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 59...

 

 

           ตารางสอบภาค 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 60... - 61... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) (คณะศึกษาศาสตร์)