ตารางสอบ ภาค 2/2559

           ตารางสอบภาค 2/2559 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2559 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)

        

           ตารางสอบภาค 2/2559 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 58... - 59... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)

               ตารางสอบภาค 2/2559 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 52... - 54...  

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   
สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) 

         ตารางสอบภาค 2/2559 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 55... - 57... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 55...
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 56...