ตารางสอบ ภาค 2/2560

           ตารางสอบภาค 2/2560 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 60.... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)

           ตารางสอบภาค 2/2560 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 52... - 54...  

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) 

 

           ตารางสอบภาค 2/2560 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 55... - 57... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการบริหาร (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 55...
                                   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์) รหัส 56...

 

           ตารางสอบภาค 2/2560 สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว 58... - 59... 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)
 
                                  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)