ตารางสอบ ภาค 2/2560

           ตารางสอบภาค 2/2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2560 

                                   สาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 
                                   สาขาวิชาการจัดการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
                                   สาขาวิชารัฐศาสตร์ : การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)