วิธีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รหัส 60... เป็นต้นไป      

การลงทะเบียน ใช้ระบบ On-line ทาง  www.oasc.ru.ac.th

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน

     ๑. การลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
     ๒. การกรอกข้อมูล การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน เช่น ข้อมูลประวัติ  การเลือกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนกระบวนวิชา และการเลือกศูนย์สอบ การชำระเงิน จะต้องกระทำโดยระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ดี อย่าให้ผิดพลาด เพราะทางมหาวิทยาลัยจะยึดถือตามนั้น และไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
     ๓. จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต)
     ๔. การเลือกกระบวนวิชา แนะนำให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาตามแผนการศึกษา ประกอบกับการตรวจสอบวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (ยกเว้นนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคสุดท้ายสามารถลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนได้)
     ๕. การลงทะเบียน On-line ให้นักศึกษาศึกษาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน On-line หรือวิธีการชำระเงิน ให้เข้าใจก่อนทาง www.oasc.ru.ac.th หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดข้องสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาต่างประเทศ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้ในเวลาราชการประเทศไทย
     ๖. โทรศัพท์:  ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๖ – ๗, ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๖๖๔ – ๕     โทรสาร:    ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๘
     ๗. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน On-line