ปฏิทินการศึกษา

แบบฟอร์มต่าง ๆ

  การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า 

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียน

          1. นักศึกษาต้องมีเลขที่ใบสมัครทางอินเตอร์เนตและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ(มหาวิทยาลัยฯ ส่งให้) 
          2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทาง Internet ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น 
          3. ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่านักศึกษาได้ดำนินการชำระเงินถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น และไม่มีการเรียกคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
          4. หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินทาง Internet ได้

ชั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่า

          ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษานำรหัสประจำตัวที่ได้รับไปลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษากรอกใบลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้ครบถ้วนให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนให้ถูกต้อง
          ขั้นตอนที่ 3  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทาง อินเตอร์เน็ต ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ขั้นตอนที่ 4  มหาวิทยาลัยตรวจสอบการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
          ขั้นตอนที่ 5  นักศึกษาพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียนเรียนจากเครื่อง Printer และเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสอบไล่ หรือในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียน On-line