BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

(นายวิรัช ชินวินิจกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ๔๔ ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สะท้อนให้เห็นศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบตลาดวิชาอย่างแท้จริง ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างไกลทั่วประเทศและทั่วโลก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้ชาติแล้วจำนวนเกือบเก้าแสนคน นับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ

          ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาปนาครบรอบ ๔๔ ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประสบความสำเร็จในปฏิบัติภารกิจหน้าที่สำเร็จตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคนดี คนเก่ง ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติได้

          กล่าวได้ว่าเป็น “๔๔ ปี แห่งความสำเร็จที่สัมผัสได้” ซึ่งเป็นความภูมิใจยิ่งของมหาวิทยาลัย ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาการผลิตบัณฑิต เพื่อสังคมและประเทศชาติ อย่างไรก็ดี ถึงแม้มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งมาให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก แต่มหาวิทยาลัยก็ยังคงไว้ซึ่งความมีคุณภาพในการจัดการศึกษา และประสบความสำเร็จดังเป็นที่ประจักษ์

          ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมและขอขอบคุณชาวรามคำแหงทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นพลังพัฒนามหาวิทยาลัย และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง...มา ณ ที่นี้

**************************************

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศทุกคน

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพที่โดดเด่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกเรียนรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)

          ในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้ง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค” ขึ้นใน ๒๓ จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสู่ต่างประเทศสำหรับชาวไทยในประเทศต่าง ๆ ๓๒ ประเทศทั่วโลก ได้จัดให้มีศูนย์สอบในต่างประเทศเหล่านั้นรวม ๔๑ แห่ง การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ และดำเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ 

          นักศึกษาใหม่ทุกคนจงตั้งใจศึกษาหาความรู้ มีความเข้มแข็งและอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง คณาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนสำเร็จการศึกษาดังที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ และขอให้ระลึกเสมอว่านักศึกษารามคำแหงทุกคนจะสำเร็จการศึกษาเป็น “บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมนำชีวิต และอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ

          ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งอำนาจเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดอำนวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน สำเร็จการศึกษาดังที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ มีอนาคตที่สดใสและมั่นคง อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตที่รุ่งเรืองสืบไป

**************************************