BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
September 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

*******************************

•  ชื่อมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•  อักษรย่อ คือ ม.ร.

  ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ  คือ Ramkhamhaeng University

  อักษรย่อ คือ RU

  ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ พ.ศ. ๒๕๑๔

  วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ ๒๖ พฤศจิกายน

  ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ

                                   

  สีประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง  คือ “สีน้ำเงิน-ทอง”

  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือ “สุพรรณิการ์” (ฝ้ายคำ)

  เอกลักษณ์: มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

  อัตลักษณ์:   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

  วิสัยทัศน์:     มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐานสากล

•  ปรัชญา:        ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

•  ปณิธาน:      พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

  พันธกิจ:

              ๑.   สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

              ๒.   สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

              ๓.   สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

              ๔.   สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท์และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่ประชาชน

              ๕.   สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ

              ๖.   สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  สีประจำคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

              ๑.   คณะนิติศาสตร์                                         สีขาว

              ๒.   คณะบริหารธุรกิจ                                      สีฟ้า                

              ๓.   คณะมนุษยศาสตร์                                     สีแสด

              ๔.   คณะศึกษาศาสตร์                                     สีชมพู

              ๕.   คณะรัฐศาสตร์                                         สีแดงเข้ม

              ๖.   คณะวิทยาศาสตร์                                      สีเหลือง

              ๗.   คณะเศรษฐศาสตร์                                    สีม่วง

              ๘.   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์                             สีเลือดหมู

              ๙.   สาขาวิชาสื่อสารมวลชน                               สีเขียวตองอ่อน

              ๑๐.  สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์                           สีเขียว

              ๑๑.  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์                           สีครีมทอง

              ๑๒.  สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                    สีเทา

              ๑๓.  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์                         สีชมพูส้ม

              ๑๔.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                        สีน้ำตาล

  รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย ลำดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน ดังนี้

              ๑.   จอมพลถนอม กิตติขจร 

              ๒.   พลเอกแสวง เสนาณรงค์  

              ๓.   ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

              ๔.   นายประจวบ ไชยสาส์น

              ๕.   นายวิรัช ชินวินิจกุล (นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน)

  รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัย ลำดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน ดังนี้

              ๑.   ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์                      

              ๒.   ศาสตราจารย์กำธร พันธุลาภ                                

              ๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร                    

              ๔.   รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล              

              ๕.   ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์      

              ๖.   รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล                  

              ๗.   รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข                       

              ๘.   รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข

              ๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (อธิการบดี ณ ปัจจุบัน)

  คำขวัญของมหาวิทยาลัย:  คำขวัญของมหาวิทยาลัยได้มีขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนปัจจุบัน ตามลำดับดังนี้

 • “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ” เป็นคำขวัญคำแรกที่อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้คิดขึ้นเมื่อระยะแรกเริ่มมหาวิทยาลัย
 • “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ชนะการประกวด เมื่อปีพ.ศ.  ๒๕๒๗
 • “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” เป็นคำขวัญที่ชนะการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ๔๐ ปี รามคำแหง เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

   (จากนี้ ยังมีวลี ในยุคแรกเมื่อปี ๒๕๑๔ ที่ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นอธิการบดี ที่ใช้ใน “ข่าวรามคำแหง” คือ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือ อตฺตา หิ อัตตาโน นาโถ” จึงเป็นคำที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจะต้องศึกษาโดยพึ่งพาตนเองมากที่สุดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จะมาเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ไม่มาเรียนก็ศึกษาจากตำราและสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง)

  เพลงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยชุดเพลง ๔ ชุด  ตามลำดับดังนี้

              ๑.   ชุดแรก...เมื่อปี ๒๕๑๘  จำนวน ๑๔ เพลง

              ๒.   ชุด...เมื่อปี ๒๕๓๐  ชุดแสงทองที่ราม จำนวน ๑๖ เพลง

              ๓.   ชุด...เมื่อปี ๒๕๔๓  ชุดสุพรรณิการ์ จำนวน ๑๓ เพลง

              ๔.   ชุด...รามฯ ๓ ทศวรรษ จำนวน ๑๑ เพลง

  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ ๑๒ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ 

              นอกจากนี้ ยังมีสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

  หลักสูตรที่เปิดสอน: รวม ๑๒๘ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จำแนกดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี                  ๖๘      หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก      
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต            ๑      หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก      
 • ระดับปริญญาโท                  ๔๒      หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก              
 • ระดับปริญญาเอก                     ๑๑      หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
 • การเลือกเรียนรายวิชา           มีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

  สถานที่ตั้ง:

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ที่หัวหมาก กรุงเทพฯ )
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
 • สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ใน ๒๓ จังหวัด

  ศูนย์สอบ:

 • ศูนย์สอบในภูมิภาค จำนวน ๓๙ จังหวัด
 • ศูนย์สอบในต่างประเทศ จำนวน ๔๑ แห่งใน ๓๒ ประเทศทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบและดำเนินการจัดสอบ

  ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU)จำนวน ๔๓ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศ

  ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรในประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือ จำนวน  ๒๕ ฉบับ

  จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๒๙๒,๙๑๐ คน(ยังไม่รวมจำนวน   นักศึกษาใหม่ภาค ๑/๒๕๕๘)

•  จำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบัน (ถึงรุ่นที่ ๔๑) รวมทั้งสิ้น ๙๔๓,๒๙๔  คน

  จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๐ คน (ประกอบด้วยสายวิชาการ ๑,๐๑๐ คน  สายสนับสนุน ๓,๐๔๐ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

  จำนวนนักศึกษาจากต่างประเทศ:  ๖๐๖ คน

  จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ:  ๑๐๗ คน (อาจารย์ประจำ ๕๔ คน อาจารย์พิเศษ ๕๓  คน)

•  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คือ http://www.ru.ac.th

 

*******************************

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

แหล่งข้อมูล: หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มิถุนายน  ๒๕๕๙