BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

การลงทะเบียน

(๑)    การลงทะเบียน ใช้ระบบ On-line ทาง  www.oasc.ru.ac.th

(๒)   ข้อแนะนำในการลงทะเบียน

           ๑. การลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

           ๒. การกรอกข้อมูล การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน เช่น ข้อมูลประวัติ การเลือกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนกระบวนวิชา และการเลือกศูนย์สอบ การชำระเงิน จะต้องกระทำโดยระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ดี อย่าให้ผิดพลาด เพราะทางมหาวิทยาลัยจะยึดถือตามนั้น และไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้

           ๓. จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓๐ หน่วยกิต)

           ๔. การเลือกกระบวนวิชา แนะนำให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาตามแผนการศึกษา ประกอบกับการตรวจสอบวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ำซ้อนกัน (ยกเว้นนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในภาคสุดท้ายสามารถลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนได้)

           ๕. การลงทะเบียน On-line ให้นักศึกษาศึกษาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน On-line หรือ วิธีการชำระเงิน ให้เข้าใจก่อนทาง oasc.ru.ac.th หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดข้องสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาต่างประเทศ สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ได้ในเวลาราชการประเทศไทย

           ๖. โทรศัพท์: ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๖ – ๗, ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๖๖๔ – ๕     โทรสาร:    ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๘

           ๗. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

           ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

ค่าธรรมเนียมการศึกษา กำหนดดังนี้

           ๑. กรณีนักศึกษาปริญญาตรี

                 • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (เฉพาะแรกเข้า)                          ๔,๐๐๐  บาท

                 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาปกติ ภาคละ                   ๑๐,๐๐๐  บาท

                 • ค่าบริการสื่อการสอน รวมค่าสื่อสาร ภาคการศึกษาละ             ๔,๐๐๐  บาท

                 • ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ                                 ๕๐๐  บาท

           ๒. กรณีนักศึกษาเรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)

                 • ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา (Pre-Degree) รายวิชาละ     ๓,๐๐๐  บาท

                   (สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ่ายเหมือนนักศึกษาปริญญาตรี)                             

           ๓. กรณีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู้

           ผู้ใช้สิทธิเทียบโอนที่มีหน่วยกิตสะสมจากคณะฯในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ และเป็นหน่วยกิตสะสมที่สามารถนำไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

           (ผู้สมัครเรียนปริญญาตรีที่ได้รับการพิจารณาการเทียบโอนความรู้และต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนและค่าเทียบโอนหน่วยกิตแล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด)    

                 • ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ (ชำระทุกคน)                    ๒,๐๐๐  บาท

                 • ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยกิตละ   ๓๐๐  บาท

                 • ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ                      ๕๐๐  บาท

                 • ค่าเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัย

                   หรือการศึกษานอกระบบ หน่วยกิตละ                                       ๕๐๐  บาท

           ๔. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

                 • นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ

                    จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ     ๓,๐๐๐  บาท

                 • ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ                                            ๕๐๐  บาท

                 • ค่าออกหนังสือเกี่ยวกับการศึกษา ฉบับละ                                 ๕๐๐  บาท

                 • ค่าขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา                                     ๑,๐๐๐  บาท

                 • ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา    ๒,๐๐๐ บาท

                 • ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา                                                    ๑,๕๐๐  บาท

                 • นักศึกษาที่ยื่นขอรับปริญญาล่าช้า และไม่ตรงภาคการศึกษาที่

                   สอบไล่ได้ครบหลักสูตร ให้นักศึกษาผู้นั้น ชำระค่าธรรมเนียม

                   การศึกษาภาคการศึกษาละ                                                   ๑,๐๐๐  บาท

                 • ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาในกรณีขอทำบัตรใหม่

                   เนื่องจากบัตรเดิม หมดอายุ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อตัว

                   หรือชื่อสกุล หรือในกรณีอื่น                                                     ๔๐๐  บาท

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

(๑)  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยใช้บัตร VISA, Master Card ฯลฯ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลขั้นตอนของวิธีการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจเช็คให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา

(๒)  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยใช้สกุลเงิน “บาท” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

                        บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        (นักศึกษาต่างประเทศ)”

                        เลขที่บัญชี 468 – 032358 – 9

                        Siam Commercial Bank PCL.

                        Ramkhamhaeng University (Hua Mak) Branch

                        Bank Swift Code: SICOTHBK

                        Current Account Number: 468 – 032358 – 9

                        Account Name: Ramkhamhaeng University (OASC Student)

           กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเงิน ให้ส่งสำเนาใบนำฝากเงิน โดยระบุรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ในสำเนาดังกล่าวทางโทรสาร ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๘ ถึง ผู้อำนวยการกองคลัง หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ท้ายนี้ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบว่านักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

           ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

                        สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                        ตู้ ปณ. 1218 ปณฝ. รามคำแหง

                        Bangkok 10241,  THAILAND

           (การโอนเงินสามารถโอนผ่านทางธนาคารจากต่างประเทศเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยตามที่แจ้ง หรือฝากญาติโอนที่ประเทศไทย ซึ่งการโอนเงินจากธนาคารในประเทศไทยเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าจากต่างประเทศ)

           กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน On-line หรือ กรณีมีปัญหา หรือข้อขัดข้องในวิธีการลงทะเบียนและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศได้

หมายเหตุ:   

                 • ก่อนการลงทะเบียน ให้ผู้สมัครอ่านขั้นตอนและวิธีการให้ละเอียด

                 • ผู้สมัครใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วนแล้วจึงจะถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดส่งตำราและสื่อการสอน

           เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตำราและสื่อการสอนให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้ในใบสมัคร สำหรับกรณีที่นักศึกษาโอนเงินทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตำรา/สื่อต่าง ๆ ให้นักศึกษาหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานการโอนเงินที่นักศึกษาส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว

           ข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งไว้ควรชัดเจนพร้อมรหัสไปรษณีย์ หากนักศึกษาเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องแจ้งให้ทางสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศทราบทันที