BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

หลักฐานสมัครออนไลน์

1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายมือชื่อของผู้สมัคร 1 ฉบับ (หมายเหตุ: ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ได้จากการสมัครออนไลน์)

2. หนังสือยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

     3.1 การขอเทียบโอนหน่วยกิต กรณีสำเร็จการศึกษาต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     3.2 การขอเทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่สำเร็จการศึกษาต้องส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียนจนถึงวันที่มาดำเนินการสมัคร ตัวจริง พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ และคำอธิบายรายกระบวนวิชาของแผนการศึกษา (จัดส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น)

     3.3 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบใบเทียบวุฒิ โดยสามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ และผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 1,000 บาท

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

     5.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด

     5.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 5.3 หรือ ข้อ 5.4 หรือ ข้อ 5.5 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

     5.3 กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระ

6. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเขียน ชื่อ - สกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป