หลักสูตรที่เปิดสอน

นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 66 - นักศึกษารหัส 67

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ จำนวน 5 หลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร 

            1. รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์ 

            2. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ) 

            3. รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์) 

            4. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) (คณะมนุษยศาสตร์) 

            5. รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล) (คณะสื่อสารมวลชน) 

แผนการศึกษา 

            1. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ไทย)  

            2. แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (ไทย 

            3. แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (ไทย 

            4. แผนการศึกษาหลักสูตรสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) (ไทย 

            5. แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล) (ไทย