BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

   แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. แบบฟอร์มยืนยันศูนย์สอบในต่างประเทศ

3. แบบยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา

4. คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. การขอจบและเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา

6. คำร้องแจ้งจบหลักสูตร

7. แบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญรับปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

8. แบบยื่นขอ TRANSCRIPT ที่สำเร็จการศึกษา

9. คำร้องขอ TRANSCRIPT กรณีไม่สำเร็จการศึกษา

10. แบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

11. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ

12. แบบฟอร์มขอย้ายศูนย์สอบ

13. แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

14. ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ภายหลังการสมัคร)

15. ใบสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ)

16. หนังสือมอบอำนาจ