BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

   แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. แบบฟอร์มยืนยันศูนย์สอบในต่างประเทศ

3. แบบยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา

4. คำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. การขอจบและเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา

6. คำร้องแจ้งจบหลักสูตร

7. แบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญรับปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

8. แบบยื่นขอ TRANSCRIPT ที่สำเร็จการศึกษา

9. คำร้องขอ TRANSCRIPT กรณีไม่สำเร็จการศึกษา

10. แบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

11. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม และยศ

12. แบบฟอร์มขอย้ายศูนย์สอบ

13. แบบยื่นคำขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

14. ใบคำร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ภายหลังการสมัคร)

15. ใบสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ)

 

แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาปริญญาโท 

1. แบบฟอร์มยืนยันศูนย์สอบ

2. ใบคำร้องทั่วไป

3. ใบคำร้องกรณีบอกเพิ่ม บอกเลิก และเปลี่ยนวิชา

4. ใบคำร้องขอสอบซ่อม

5. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศ

6. หนังสือมอบอำนาจ

7. แบบขอ Transcript

8. เอกสารหลักฐานในการแจ้งจบ

9. แบบขึ้นทะเบียน

10. แบบระเบียนบัณฑิต

11. ใบสมัครขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)