BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ  


          วิสัยทัศน์ (VISION)
              มุ่งพัฒนาบริการได้มาตรฐาน  สนับสนุนวิชาการสู่ความเป็นสากล

          พันธกิจ (MISSION)       
              ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่สากล
              ๒.  บริการและประสานงานกับคณาจารย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
              ๓.  บริการและประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง       กับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบ       ต่างประเทศ และการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล
              ๔.  บริการและประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ในการรับสมัครและลงทะเบียน การจัดส่งตำราและสื่อการสอน รวมทั้งการจัดสอบและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา
              ๕.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
              ๖.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือนพลังของการพัฒนาองค์กร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ก่อเกิดประสิทธิผล
              ๗.  ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อนำผลมาเป็นแนวทางในการช่วยการตัดสินใจและพัฒนาการดำเนินงาน
              ๘.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอื่น ๆ
              ๙.  การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ   

 

 

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร - แผนปฏิบัติราชการ - ที่อยู่สำนักงานฯ