BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

   แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  

 

          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555)   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557)  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)

• แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

• แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)   

 

          แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554   

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555   

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557    

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564   

 

          เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2551 – 2554)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2552 – 2555)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2554 – 2557)   

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2555 – 2558)

Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2559 – 2563)

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2560 - 2564) 

• Mind Map เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ.2563 - 2565)   

 

          แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

Strategy Map ปีงบประมาณ 2552

Strategy Map ปีงบประมาณ 2553

Strategy Map ปีงบประมาณ 2554   

Strategy Map ปีงบประมาณ 2555   

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2556

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2557 

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2558

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2559

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2560

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2561  

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2562 

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2563

• Strategy Map ปีงบประมาณ 2564   

 

          คำรับรองปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559  

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

• คำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564   

 

          KPI Template ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

 

KPI Template ปีงบประมาณ 2552

KPI Template ปีงบประมาณ 2553

KPI Template ปีงบประมาณ 2554

KPI Template ปีงบประมาณ 2555 

• KPI Template ปีงบประมาณ 2556  

• KPI Template ปีงบประมาณ 2557  

• KPI Template ปีงบประมาณ 2558

• KPI Template ปีงบประมาณ 2559

• KPI Template ปีงบประมาณ 2560

• KPI Template ปีงบประมาณ 2561

• KPI Template ปีงบประมาณ 2562

• KPI Template ปีงบประมาณ 2563   

 

 

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ - วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร - บุคลากร - แผนปฏิบัติราชการ - ที่อยู่สำนักงานฯ